Powrót do Szkoła

Przetargi publiczne


27.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


23.07.2012

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


27.06.2012

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
na zadanie : „Remont ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, przy ul. Jana Kilińskiego 25 w Radomiu”

Ogłoszenie o przetargu 2012.06.27

SIWZ 2012.06.27

Projekt ogrodzenia

Specyfikacja

Przedmiar robót – strana tytułowa

Przedmiar robót

Stan istniejący – rysunek informacyjny

Informacje wprowadziła; Renata Bogucka 2012.06.27 20:26


 

 


 

27.10.2009

Ogłoszenie przetargu na zakup bonów towarowych dla pracowbników ZSO nr 6.

Ogłoszenie przetargu [plik *.pdf]

Formularze do przetargu [plik*.pdf]


23.06.2008

Rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane

Przetarg na roboty remontowo-budowlane i instalacyjne w budynku Zespołu Szkół Ogólnokszatałcących nr.6 w Radomiu ul. Kilińskiego 25

Poniżej zamieszczamy informacje o rozstzygnięciu przetargu:

Rozstrzygnięcie.pdf


30.05.2008

Przetarg na roboty budowlane

Przetarg na roboty remontowo-budowlane i instalacyjne w budynku Zespołu Szkół Ogólnokszatałcących nr.6 w Radomiu ul. Kilińskiego 25

Poniżej zamieszczamy wszystkie koniecznene do wypełnienia dokumenty:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót

Ogólna Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – elektryka