Powrót do Matematyka Bez Granic

Edycja 2012

Mathematiques Sans Frontieres Krajowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu „Matematyka Bez Granic”
www.mbg.uz.zgora.pl
Polskie Towarzystwo Matematyczne, Oddział Zielonogórski
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
65-516 Zielona Góra, ul. prof. Z. Szafrana 4a.
Regionalny Komitet Organizacyjny, woj. mazowiecke:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego
26-600 Radom, ul. Kilińskiego 25

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Matematyki, Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Mathematiques Sans Frontieres” (Matematyka Bez Granic) – edycja Polska. W roku szkolnym 2011/2012 będzie organizowana XXIII edycja Międzynarodowego Konkursu „Mathematiques Sans Frontieres”. Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. Polscy uczniowie będą uczestniczyli w tych zawodach po raz dwudziesty.

Patronat nad Międzynarodowym Konkursem „MSF” w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Matematyka Bez Granic” to konkurs bezpłatny, międzyklasowy, adresowany do uczniów piątych i szóstych klas szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjum i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych.

Warunki uczestnictwa:

  • Jedynie całe klasy mają prawo uczestnictwa w zawodach.
  • Zgłoszenie udziału w konkursie następuje za zgodą wszystkich uczniów klasy w porozumieniu z nauczycielem matematyki i dyrekcją szkoły.
  • Do współzawodnictwa mogą stawać uczniowie klas ze szkół publicznych i niepublicznych.

Terminarz XXIII MK „MBG” Senior edycja 2011/2012

  1. zgłoszenia uczestnictwa: od września do 20 grudnia 2011 roku
  2. etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 10 marca 2012 roku
  3. finał: 16 marca 2012 roku, godzina 10:00-11:30

Terminarz MK „MBG” Junior edycja 2011/2012 (tylko w regionie dolnośląsko-opolskim, kujawsko pomorskim, lubusko-zachodniopomorskim i mazowieckim)

  1. zgłoszenia uczestnictwa: od września do 20 grudnia 2011 roku
  2. etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 10 marca 2012 roku
  3. finał: 16 marca 2012 roku, godzina 10:00-10:50
  4. maj – czerwiec: wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu w regionie.

Finał Konkursu odbywa się w marcu w tym samym dniu i o tej samej godzinie we wszystkich szkołach, w których kształcą się uczestnicy konkursu.

Do rozwiązania jest, w zależności od kategorii wiekowej uczniów, (Junior 8 lub 9), (Senior 10 lub 13 zadań), z czego pierwsze zadanie podane jest w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim). Należy przetłumaczyć treść zadania i zapisać rozwiązanie w jednym z podanych języków obcych.

Celem konkursu „Mathematiques Sans Frontieres” (Matematyka Bez Granic) jest zbliżenie między krajami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi.

Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.

Zgodnie z regulaminem konkursu międzynarodowego podsumowanie wyników finału każdej edycji konkursu odbywa się w poszczególnych regionach kraju na przełomie maja lub czerwca.

W każdym regionie objętym konkursem przyznawane są dyplomy i nagrody dla zwycięskich zespołów klasowych (oddzielnie dla klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) ufundowane przez sponsorów.

Uroczystość wręczania nagród i dyplomów odbywa się w obecności przedstawicieli klas – uczniów laureatów konkursu, nauczycieli matematyki, dyrektorów szkół, przedstawicieli Komitetu Regionalnego Konkursu, władz akademickich, władz oświatowych i samorządowych, zakładów pracy, firm oraz przedstawicieli prasy lokalnej, radia, telewizji. Nagrody wręczają sponsorzy.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie www.mbg.uz.zgora.pl.

Przewodnicząca RKO MBG
Grażyna Śleszyńska
tel. 661 610 983
grazyna.sleszynska@mscdn.edu.pl