Dokumenty składane podczas potwierdzania woli podjęcia nauki

Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci!

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w VI LO następuje poprzez osobiste złożenie przez rodzica / prawnego opiekuna stosownego podpisu na liście klasy wraz z:

  • oryginałem świadectwa ukończenia szkoły,
  • oryginałem zaświadczenia o wyniku egzaminu,
  • dwoma zdjęcia (podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia),
  • ankietą osobowa ucznia: Ankieta do pobrania – plik PDF.