Powrót do Historia

Krótka historia szkoły

1912 Jan Wojciechowicz założył 4-letnie Męskie Progimnazjum Filologiczne. Radom znajdował się podówczas w zaborze rosyjskim, w związku z czym większość wykładowców stanowili Rosjanie, choć w szkole uczyli także Polacy (Stanisław Egiejman, Leokadia Słuchańska-Krzymowska, ks. Bronisław Ekiert). Językiem wykładowym był j. rosyjski (z wyjątkiem lekcji j. polskiego, geografii i historii).
1913 Szkole nadane zostają prawa rządowe.
1914 Wybuch wojny i związana z nim absencja wielu nauczycieli rosyjskich umożliwiła zatrudnienie większej liczby Polaków. Działania wojenne powodowały jednak liczne przerwy w pracach szkoły.
1916 Kierownikiem 6-klasowego Progimnazjum został uważany za właściwego organizatora i twórcę szkoły Stanisław Egiejman.
1918-1919 Liczbę klas zwiększono do ośmiu.
1921-1930 Wojna polsko-bolszewicka spowodowała znaczne trudności w funkcjonowaniu szkoły. Po zakończeniu wojny życie szkolne szybko powróciło do normalnego trybu i rozpoczął się okres wielkiej aktywności naukowej i wychowawczej placówki. Wyraźny był humanistyczny charakter szkoły, działalność swoją rozpoczęły pierwsze koła naukowe: literackie, klasyczne, koło miłośników filologii klasycznej, fizyczne, krajoznawcze i sportowe. Tworzone były także liczne organizacje uczniowskie, istniejąca od 1920 roku „Filarecja” w 1935 przekształcona została w Samorząd Uczniowski. Zorganizowano szkolną komórkę Czerwonego Krzyża oraz „Ligę Morską”. Wielkim wydarzeniem dla społeczności szkolnej były obchody 400. rocznicy urodzin Jana Kochanowskiego, organizowane dla całego miasta. Wystawiona z tej okazji została przez uczniów „Odprawa posłów greckich”
1932-1939 Pod kierunkiem dyrektorów Józefa Dąbrowskiego (1932-1936) i Mieczysława Chojny (1936-1939) przeprowadzono liczne zmiany, które następnie doprowadziły do przekształcenia w roku 1937/38 ośmioklasowego gimnazjum w czteroletnie gimnazjum (Mała Matura) i dwuletnie liceum (Duża Matura). Oficjalna nazwa nadana wówczas szkole to Gimnazjum i Liceum im. Jana Kochanowskiegow Radomiu.
1939-1941 Huk dział ostrzeliwujących Westerplatte dał się słyszeć także w murach radomskiej szkoły. Nauki dnia 1 września nie rozpoczęto, a wojna stała się sprawdzianem postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów Liceum Kochanowskiego. I ten egzamin absolwenci szkoły zdali celująco, dowodząc, że „Kochanowszczak” był miejscem, gdzie uczono nie tylko przedmiotów szkolnych, lecz przede wszystkim, jak być dobrym Polakiem. Wielu z nich udowodniło także, jak dobrze humanistyczna szkoła nauczyła ich rozumieć słowa „Dulce et decorum est pro patria mori”. Rozumiejąc wszakże, jak ważne będzie dla powojennej Polski posiadanie wykształconych młodych kadr, a dla samych uczniów istotne, by zachować ciągłość nauki – wybitny nauczyciel historii, prof. Michał Małuja już w październiku rozpoczął organizowanie tajnego nauczania. Za swą działalność, reprezentując także elity intelektualne Radomia, został Małuja przez Niemców aresztowany i wywieziony do Oświęcimia, gdzie w go zamordowano. Po aresztowaniu dyrektora kierownictwo tajnym nauczaniem powierzono polonistce, prof. Elżbiecie Gałeckiej. W czasie walk o niepodległość wielu absolwentów Liceum aktywnie działało w konspiracji, wielu z nich zginęło.
1944 Szkoła rozpoczęła działalność niezwłocznie po opuszczeniu Radomia przez wojska okupacyjne. Uczniowie i nauczyciele pod kierownictwem Jana Ciacha, nowego dyrektora, przystąpili do organizowania działalności szkoły i adaptowania na jej potrzeby przyznanego lokalu – parteru budynku popijarskiego (Rynek 11, obecnie siedziba Muzeum Okręgowego).
1952 Początek olimpijskiej kariery szkoły. Laureatem i zdobywcą I miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej został uczeń dyrektora Wawrzyńca Słomskiego – Antoni Tomaszewski.
1954 Kolejnym sukcesem szkoły stało się zdobycie nagród przez uczniów prof. Jaworskiego – Peryta i Rogóża w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Chemicznej. Od tej pory powiększało się grono laureatów i finalistów konkursów i olimpiad, co jest wielką zasługą dyrektora Stanisława Zapały (kierował szkołą w latach 1956-1972). Sprowadził on do Liceum wybitnych pedagogów: Hannę Juszczak, Stanisława Banaszkiewicza, Zbigniewa Wronkę oraz Jana Szafrańca.
IX 1956 Liceum zmieniło swoją siedzibę, przenosząc się do budynku przy ulicy Kilińskiego 25/27 (obecna siedziba)
  6.III 1965 Przyjęcie szkoły do Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Zaowocowało to wprowadzeniem do nauczania problematyki międzynarodowej  i wzmożeniem nauki języków obcych.
1983 Stowarzyszenie Liceum Polskiemu Komitetowi Oświatowemu ds. UNESCO. Obecnie stowarzyszonych Komitetowi jest ok. 80 szkół. Wielką korzyścią z przynależności do tej grupy jest to, że jedynie uczniowie szkół stowarzyszonych otrzymują możliwość udziału w językowych obozach UNESCO.
1983 Utworzenie Towarzystwa Szkół Twórczych (TST), VI LO im. JanaKochanowskiego w Radomiu jest członkiem założycielem Towarzystwa.

1993

otwarto pierwszy oddział Liceum Dwujęzycznego z klasą wstępną „zerówką” z językiem wykładowym niemieckim, w którym wykładowcami są też nauczyciele z Niemiec, m.in. Regine Kunz, Manfred Neuber. Uczniowie kończą naukę egzaminem DSD II, który umożliwia studiowanie w Niemczech
1993-1994 Klub Języka Angielskiego prowadzony przez wolontariusza World Teacher pracującego w Liceum.
1993 Nawiązanie współpracy z Instytutem Francuskim w Warszawie i umożliwienie chętnym uczniom VI LO zdawania egzaminów językowych DALF/DELF.
1993-1994 Nawiązanie współpracy z Goethe Institut w zakresie pomocy i materiałów dydaktycznych do nauczania chemii, biologii i matematyki. Rozpoczęcie współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego oraz Narodową Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości.
1993-1994 Podpisanie porozumienia z Kolegium Nauczycielskim Języków obcych w Radomiu w zakresie odbywania indywidualnego toku studiów w zakresie nauczania jęz. niemieckiego przez uczniów Liceum Jana Kochanowskiego.
1993-1994 Zarząd Miasta Radomia powierzył Liceum organizację i współtworzenia Parlamentu Młodzieży Radomia.
1994 Rozpoczęcie współpracy z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci. Uczniowie VI LO co roku zostają stypendystami funduszu lub kandydatami do stypendiów, które nie mają postaci przekazywanych funduszy, lecz polegają na uczestnictwie uczniów w różnego rodzaju obozach edukacyjnych, m. in. językowych.
1994 wyprawa rowerowa uczniów za koło Polarne (Karelia) pod opieką prof. Władysława Ciurlika

1994

powstaje Fundacja Pomocy Szkole SAPERE AUDE
1995 W liceum rozpoczynają pracę wolontariusze Korpusu Pokoju.
1995 Drużyna Szkolna zakwalifikowała się do finału Turnieju Młodych Fizyków w Warszawie, gdzie w finale prezentując swoje umiejętności zajęła I miejsce w kraju i wyjechała na zawody międzynarodowe do Gruzji, do Kutaisi. Żeńska, sześcioosobowa drużyna pod opieką Prof. Marka Golki zajęła III miejsce
1998 Uczniowie liceum pod opieką p. prof. Kwiatkowskiej nawiązująwspółpracę ze szkołami z Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Włoch, Cypru i Malty, owocem której jest monografia dotycząca klasztorów zakonu Cystersów.
 I 2000 Oddanie nowej sali gimnastycznej
II 2000 Wizyta wojewody mazowieckiego i mazowieckiego Kuratora Oświaty w VI LO – spotkanie z młodzieżą i pracownikami szkoły.
1.IX 2001 Szkoła staje się Zespołem Szkół Ogólnokształcącym nr 6, w skład którego wchodzi: VI Liceum Ogólnokształcące oraz Publiczne Gimnazjum nr 23.
V 2005 W Szkole po raz pierwszy odbywa się egzamin maturalny według nowych zasad.
VI 2007 Reforma systemu oświaty sprawia, że kilkunastu nauczycieli Szkoły decyduje się odejść na emeryturę. Wśród nich są między innymi: dyrektor Szkoły, Karol Semik i profesor Marek Golka.
1.IX 2007 W Szkole odbywa się ogólnopolskie rozpoczęcie roku szkolnego. Uroczystość prowadzą ministrowie Ryszard Legutko i Kazimierz M. Ujazdowski. Nowym dyrektorem Szkoły zostaje Romuald Lis.
10.XI 2009 Dla uczczenia 91 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 10 listopada 2009 roku zorganizowany został przez VI LO Marsz Wolności. Uroczystościom towarzyszył przejazd ułanów konnych, przemarsz grup rekonstrukcyjnych, chorążych, harcerzy, uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości.
17.XI 2009 Otwarcie szkolnej sieci Wi-Fi.
III 2011 ZSO nr 6 zostaje Szkołą Centrum Talentu w ramach Mazowieckich Centrów Talentu i Kariery. W Szkole organizowane są dla gimnazjalistów z Radomia i okolic zajęcia Mazowieckiej Akademii Umiejętności. 

26 marca 2011 odbyło się pierwsze spotkanie uczniów – uczestników MAU. W uroczystej inauguracji Młodzieżowej Akademii Umiejętności uczestniczyli: wiceprezydent miasta Radomia – Pan Ryszard Fałek, Radna i Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu – Pani Małgorzata Półbratek, dyrektor ZSO nr 6 – Pan Romuald Lis, Szkolny Lider Projektu – Pan Mirosław Mortka, uczniowie – uczestnicy Akademii, oraz rodzice uczniów. Wszystkich zebranych z założeniami i programami projektu zapoznała Pani Grażyna Śleszyńska – Kierownik Rejonowy Projektu MCTiK.

16.VI 2011 Zespół gimnazjalistów ZNOWU_MAMY_LAGA w składzie Jakub Kramek, Patryk Piekarski, Aleksandra Kozakiewicz i Marcin Witkowski pod opieką profesora Rafała Błędowskiego wygrali V Olimpiadę wiedzy o Internecie DialNet Masters 2011. W nagrodę cała piątka we wrześniu wyjedzie na wycięczkę do USA!